§ 1 – Foreningens navn, hjemsted og formål

1.1 Foreningens navn er Lighed.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens postadresse besluttes af bestyrelsen.

1.3 Foreningen har til formål at, nationalt og globalt, på et intersektionelt feministisk grundlag, sikre lige muligheder og reducere samfundsforårsagede uligheder, blandt andet ved at:

  • styrke og fremme social, økonomisk og politisk inddragelse af alle uanset alder, køn, seksualitet, handicap, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk eller anden status
  • afskaffe diskriminerende love, politikker og skikke
  • fremme hensigtsmæssig lovgivning, politikker og foranstaltninger til at imødegå diskrimination og sikre større lighed

Dette vil ske ved at finansiere og afvikle projekter og arrangementer i overensstemmelse med foreningens formål. 

§ 2 – Organisation

2.1 Foreningen skal være organiseret i bestyrelse, forretningsudvalg, sekretariat, projektansvarlige, arbejdsgrupper og ad-hoc udvalg

Vedtægter Organisation

2.2 Sekretariatet kan oprettes og nedlægges af forretningsudvalget efter behov

2.3 Projektansvarlige, arbejdsgrupper og ad-hoc udvalg kan oprettes og nedlægges af bestyrelsen efter behov.

§ 3 Medlemmer

3.1 Enhver enkeltperson som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål, idé- samt værdigrundlag, er medlem af foreningen.

3.2 Medlemsperioden er løbende måned + 11 måneder fra indmeldelse og fortsætter medmindre det opsiges. Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling. Opsigelse kan ske med dags dato, dog refunderes betalt kontingent for det resterende år ikke.

3.3 Virksomheder, organisationer og foreninger kan tegne B-medlemskab af foreningen til et medlemskab, der beløber sig til 5 gange det til enhver tid fastsatte ordinære kontingent. B-medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlinger.

3.5 Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Eksklusionen kan kræves indbragt på en ekstraordinær generalforsamling. Begæring herom skal være bestyrelsen i hænde inden otte dage fra tidspunktet for meddelelsen om eksklusionen. 

§ 4 – Bestyrelsen

4.1 Bestyrelsen består af 1-6 medlemmer samt én forperson. Forpersonen vælges direkte på generalforsamlingen for en femårig periode. Perioden er femårig for at undgå disruption af planlægning, implementering og drift af processer i foreningen.

4.2. Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år af gangen.

4.2.1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstforperson samt kasserer, sekretær og suppleanter.

4.2.2 Ved frafald i bestyrelsen indtræder suppleanter indtil næste generalforsamling. Dersom der ikke findes en generalforsamlingsvalgt suppleant, er bestyrelsen selvsupplerende frem til næste ordinære generalforsamling, hvor bestyrelsespladsen skal fyldes med generalforsamlingens mandat. Der lægges fokus på at få en så divers bestyrelsesgruppe som muligt.

4.3 Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg til varetagelse af den daglige drift af foreningen og ansættelse og afskedigelse af sekretariatets personale. Forretningsudvalget består som minimum af forpersonen og kassereren eller næstforpersonen og kassereren eller forpersonen og næstforpersonen.

4.4 I relation til projekter og arrangementer vil bestyrelsen ansætte og afskedige projektansvarlige og arbejdsgrupper. Den projektansvarlige har ansvar for tilhørende arbejdsgrupper.

4.5 Bestyrelsen definerer og sætter rammen for arbejdet i arbejdsgrupper ud fra et givent projekt.

4.6 Bestyrelsen nedsætter ad-hoc udvalg, ligesom bestyrelsen kan entrere i samarbejder med andre foreninger eller virksomheder til løsning af bestyrelsens opgaver, såfremt dette findes nødvendigt.

4.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsen er til stede, hvoraf en skal være forperson eller næstforperson. Alle bestyrelsesmedlemmer skal informeres rettidig om møder, hvor der skal træffes beslutninger.

4.8 Bestyrelsesbeslutninger vedtages ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er forpersonens stemme udslagsgivende.

4.9 Bestyrelsen vedtager selv mødefrekvens, såvel som referatmetode.

4.10 Bestyrelsen har ret til at offentliggøre referater fra bestyrelsesmøderne, ligesom bestyrelsen har ret til at invitere medlemmer såvel som ikke-medlemmer med til overværelse af bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan give gæster taleret, men ikke stemmeret.

4.11 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5 – Økonomi og tegningsret

5.1 Regnskabsåret er 1. januar – 31. december. Regnskabet skal gennemgås af en, på generalforsamlingen, valgt revisor.

5.2 Foreningens midler indsættes på konto i et pengeinstitut. Til kontoen har forperson samt kasserer eller næstforperson samt kasserer eller forperson samt næstforperson prokura. Kassereren skal altid kunne få adgang til kontoposteringer. Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen er berettiget til at placere foreningens overskydende midler i investeringsforeninger efter samråd med pengeinstitut –  dog ikke i højrisikoinvesteringer.

5.3 Bestyrelsen bemyndiges til at udpege den eller de personer, som ”hver for sig” kan hæve på foreningens konti, samt anvende elektronisk baserede løsninger.

5.4 Foreningen forpligtes ved aftaler indgået af forpersonen samt kassereren eller næstforpersonen samt kassereren eller næstforpersonen og forpersonen, eller over halvdelen af bestyrelsen i forening.

5.5 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

5.6 Foreningen er non-profit. Alle indtægter går til udgifter i relation til drift, personale, lokaler, materialer, udstyr, merchandise, projekter og arrangementer.

§ 6 – Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

6.2 Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, inden udløbet af marts måned og indkaldes til det af medlemmet seneste oplyste mailadresse og via foreningens hjemmeside, senest 14 dage før afholdelse.

6.3 Indkaldelsen skal som minimum indeholde oplysninger om tid og sted, samt oplysninger om sidste frist for indsendelse af forslag og kandidater.

6.4 Forslag, der ønskes behandlet, skal tilsendes forpersonen på mail eller via brevpost til foreningens adresse, så forpersonen har det i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

6.5 Den endelige dagsorden, samt ordlyden af indkomne forslag, skal lægges ud på foreningens hjemmeside senest 7 dage inden generalforsamlingen.

6.6 Medlemmer har kun én stemme ved valghandlinger og afstemning i øvrigt.

6.6.1 Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end ét medlem.

6.6.2 Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har ethvert medlem. Medlemmet kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver.

6.7. For at opnå stemmeret, skal gyldigt medlemsbevis eller betalingsbevis fremvises, som er dateret mindst 6 uger forud for generalforsamlingen. For at opnå stemmeret skal et medlem være myndig.

6.8 Alle beslutninger på generalforsamlingen, med undtagelse af beslutninger jvf. § 7, træffes ved almindeligt flertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer ifølge 3.1 har stemmeret.

6.9 Enhver, der er medlem, ifølge pkt. 3.1, er valgbar til bestyrelsen. Hvis et medlem er forhindret i at møde op til generalforsamlingen og ønsker at opstille til bestyrelsen, kan dette gøres skriftligt. Kandidaturer til bestyrelsen skal være forpersonen skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Kandidater til personvalg offentliggøres senest en uge før generalforsamlingens afholdelse på foreningens hjemmeside.

6.10 Alle personvalg, hvor der opstiller flere end der skal vælges, foregår ved skriftlig afstemning.

6.11 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
5. Det reviderede regnskab fremlægges
6. Fremlæggelse af budget
7. Indkomne forslag
8. Fastsættelse af kontingent
9. Valg af forperson
10. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
11. Valg af revisor, samt evt. revisorsuppleant. Revisorsuppleantvalg bortfalder, hvis der vælges en professionel revisor.
12. Eventuelt

6.12 Der føres referat over generalforsamlingen som beslutningsreferat. Referatet godkendes af dirigenten.

6.13 Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt mindst 4/5 af bestyrelsen ønsker det, hvis mindst  2/5 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom eller såfremt et ekskluderet medlem har anmodet herom. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal bortset fra eksklusionen angive de punkter, der ønskes behandlet.

6.14 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes til det af medlemmet seneste oplyste mailadresse og via foreningens hjemmeside senest 14 dage før afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde de punkter, der ønskes behandlet.

§ 7 – Vedtægtsændringer

7.1 Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling dersom mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for ændringerne. Opnår forslaget ikke et flertal på mindst 2/3 blandt de fremmødte, men har forslaget opnået vedtagelse ved almindeligt flertal, kan forslaget behandles på en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages ved almindeligt flertal.

7.2 Forslag til vedtægtsændringer skal være indsendt til bestyrelsen senest den 31. December.

§ 8 – Foreningens opløsning

8.1 Hvis foreningen besluttes nedlagt på en generalforsamling i overensstemmelse med  § 7 skal dens formue hensættes i to år til foreningens mulige genoprettelse, hvorefter den skal stilles til rådighed for en humanitær organisation eller almennyttig forening efter generalforsamlingens afgørelse, som støtter formål, der er i overensstemmende med foreningens formål. Formue hensættes ikke og stilles ikke til rådighed for andre humanitære organisationer eller almennyttige foreninger hvis foreningen nedlægges i henhold til §8.2.

8.2 Hvis foreningen besluttes omregistreres til en fond på en generalforsamling i overensstemmelse med  § 7 skal dens formue overføres til fonden.

§ 9 – Ikrafttrædelse

9.1 Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling d 17. juli 2020.